Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit

Meer dan ooit hadden in dit coronajaar verpleegkundigen een belangrijke rol in de veiligheid en kwaliteit van de zorg voor onze patiënten. De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit adviseerde gevraagd en ongevraagd de leden van de Raad van Bestuur en het Crisisbeleidsteam tijdens de coronapandemie.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit is gericht op samenwerken met anderen om de verpleegkundige beroepsontwikkeling in Meander vorm te geven. Er is een structurele samenwerking met de Raad van Bestuur, stakeholders, managers en beroepsgenoten. De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit is betrokken bij beleidsontwikkelingen die de verpleegkundigen aangaan en heeft daarin een adviserende rol. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. Met de aanstelling van Erica Blaauwgeers vanuit het CMSZ (Centrum Medisch-Specialistische Zorg) is de Regiegroep een nog completere afspiegeling van alle verpleegkundigen in Meander.

Door corona kon een aantal activiteiten niet doorgaan, zoals een symposium over verpleegkundig leiderschap. In oktober was er een inspiratiesessie met prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschappen over de visie van de Regiegroep. In 2021 worden visie, doelstellingen en speerpunten verder uitgewerkt.

Twee leden van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit hebben deelgenomen aan de Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Beiden hebben deze leergang succesvol afgerond.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit is betrokken geweest bij de aanschaf van de COW’s en bloeddrukmeters. Mede door de aanschaf van dergelijke nieuwe apparatuur is gebleken dat er behoefte is aan een verpleegkundige visie op ICT en techniek. In 2020 zijn hiervoor de eerste stappen gezet samen met diverse stakeholders (team Spirit, Strategie en Innovatie, manager CKO). De visieontwikkeling wordt in 2021 verder vormgegeven door middel van workshops, brainstormsessies en het schrijven van een verpleegkundige visie op ICT en techniek.

De Scriptieprijs 2019 is uitgereikt aan twee verpleegkundigen. De prijs is ingesteld om het doen van onderzoek door verpleegkundigen te stimuleren en promoten. De prijs werd op een later tijdstip uitgereikt dan gebruikelijk, vanwege het niet doorgaan van Festival Fier.

Drie studenten van de Hogeschool Utrecht hebben in opdracht van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit onderzoek gedaan. Twee van hen, werkzaam in Meander, hebben hun onderzoek gericht op Verpleegkundig Leiderschap in Meander. De andere HU-student heeft de zichtbaarheid van de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2021 gepresenteerd.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zo zijn er tijdens de Covid-19-uitbraak meerdere adviezen uitgebracht, bijvoorbeeld over de bezoektijden, rooming-in en mondmaskers.

Diverse leden hebben zitting in stuurgroepen, commissies en werkgroepen. Op deze wijze is de Regiegroep vertegenwoordigd in de Stuurgroep Kwaliteit, Stuurgroep Toekomst Verpleegkundige Professie, Commissie Voorbehouden en Risicovolle handelingen en in het traject Mensgerichte Zorg. Daarnaast zijn meerdere leden betrokken bij de diverse verpleegkundige indicatoren.

Net als andere jaren heeft de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit deelgenomen aan inspectiebezoeken.

Via blogs en e-mail zijn verpleegkundigen meerdere keren benaderd over de veiligheid en kwaliteit van zorg gedurende de Covid-19-uitbraak en hebben zij leerpunten ontvangen voor een volgende golf. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met de Raad van Bestuur en andere stakeholders.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit heeft structureel overleg met de Raad van Bestuur, stakeholders, managers en de verpleegkundige achterban.

Tijdens de Covid-19-uitbraak was er regelmatig contact met de verpleegkundige achterban over de situatie op de verpleegafdelingen, veiligheid, kwaliteit van zorg, benodigde materialen, knelpunten en leerpunten voor een volgende golf.

Vanuit de behoefte tot regionale samenwerking is het initiatief genomen tot het organiseren van een regionale VAR-bijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats in februari in Meander. Hierbij aanwezig waren de VAR’s van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en Tergooi. Het doel van deze bijeenkomst was kennismaken en ervaringen en expertise delen. Het plan is om hier jaarlijks een vervolg aan te geven.

Op 12 mei 2020, de Dag van de Verpleging, was het de 200ste geboortedag van Florence Nightingale. Met een knipoog hebben wij die dag naar het verleden gekeken, toen Florence het vak op de kaart heeft gezet. Op 12 mei dwaalde de Florence Nightingale look-a-like rond in Meander in de persoon van Els Fox. Els werkte bijna 48 jaar in Meander en is begonnen als leerling verpleegkundige in het St. Elisabeth Gasthuis. Zij ging dit jaar met welverdiend pensioen.

Vanwege de Covid-19 uitbraak kon het Fier festival op 12 mei geen doorgang vinden. Op een passende manier, met ‘happen en stappen’, was er aandacht voor alle medewerkers van Meander.

‘Onze patiënten verdienen verpleegkundigen die de beste zorg leveren vanuit eigenaarschap op de beroepsinhoud’

Annette Boersen, voorzitter Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit

De groepsfoto is gemaakt vóór de coronapandemie

Samenstelling Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit in 2020

Annette Boersen,
voorzitter Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit en Teammanager Kliniek

Jip Lubberink,
secretaris Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit en Seniorverpleegkundige MDL B2

Annet Hoek,
coördinator Moeder Kind

Susanne Jansen,
regieverpleegkundige Opnameplein

Irma Klootwijk,
seniorverpleegkundige Vaat- en longchirurgie A2

Karina Schouten,
regieverpleegkundige Cardiologie B6

Christien Vrielink,
specialistisch verpleegkundige Intensive Care

Erica Blaauwgeers,
verpleegkundig specialist Longoncologie en Consulent Palliatief Advies Team. Lid per december 2020

Negentig nieuwe COW’s voor Meander

Begin 2021 zijn er negentig nieuwe Computers On Wheels (COWS) gekomen. Deze COW’s vormen een belangrijk onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden van verpleegkundigen. Zij kunnen hierop bijvoorbeeld het elektronische patiëntendossier raadplegen. De hypermoderne COW’s bieden veel nieuwe mogelijkheden en ongeveer de helft van de stations is voorzien van aan de computer gekoppelde medicijnlades.

Verpleegkundigen Jip Lubberdink en Samira Yürümez zijn betrokken geweest bij de keuze van de COW’s. “Ik sta de hele dag in contact met patiënten. Dankzij het kantelbare scherm kan ik nu administratie doen en tegelijkertijd de patiënt aankijken. Ik heb dus contact met de patiënt en dat vind ik als verpleegkundige enorm belangrijk”, aldus Jip Lubberdink. Samira Yürümez vult aan: “Je kunt het scherm zo draaien dat de patiënt mee kan kijken naar de beeldvorming. Dit zorgstation is gebruiksvriendelijk en bijzonder ergonomisch. Als ik inlog met mijn personeelspas gaat de COW automatisch op de door mij ingestelde werkhoogte staan.”