Medisch Specialistisch Bedrijf

In 2020 heeft het MSB nog meer een centrale rol in het ziekenhuis op zich genomen. In alle activiteiten was sprake van een duidelijke rode draad: de Covid-19-pandemie. Samen met het ziekenhuis is in de bestuurlijke samenwerking en crisisorganisatie invulling gegeven aan de zorg voor coronapatiënten en alle bijbehorende activiteiten. Vanuit de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg is maximaal gestuurd op de continuïteit in de reguliere zorg.

De saamhorigheid en de bereidheid om buiten de gebruikelijke kaders te denken en werken waren groot binnen het MSB. Veel medisch specialisten hebben een bijdrage geleverd aan de Covid-zorg: op de SEH, de eigen afdeling, als invliegarts, in de crisisteams of in de collegiale ondersteuning. Ondanks de hoge werkdruk lukte het om de zorg tijdig op- en af te schalen, waardoor aan zo veel mogelijk patiënten zorg kon worden geboden.

Door de handelswijze in de eerste golf kritisch te bekijken en verbeterpunten uit te werken, was het mogelijk om tijdig mee te bewegen met de ontwikkelingen die daarna kwamen en die ook na 2020 aandacht behoeven. Door extra te investeren in formatie voor artsen en arts assistenten, kon de reguliere benodigde zorg zo veel mogelijk doorgang vinden. De crisis bracht versnelling in creativiteit en zorgde voor vernieuwing in zorgprocessen en digitale mogelijkheden.

Ondanks de aandacht die de coronazorg van een ieder vroeg, is het MSB blijven investeren in de contacten in de regio, zijn nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking ontwikkeld en is een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder ontwikkelen van de topklinische zorg in het ziekenhuis.

Ook in 2020 heeft het MSB actief bijgedragen aan het realiseren van de ambities van Meander als STZ ziekenhuis, onder andere door het verstevigen van de topklinische zorg. Met de erkende topklinische functies is, in lijn met de STZ-criteria, de wijze van doorontwikkeling en facilitering van activiteiten in kaart gebracht om samen met het ziekenhuis te komen tot afspraken voor benodigde ondersteuning op de langere termijn. Om toonaangevend te kunnen zijn en blijven in het vakgebied is het noodzakelijk te investeren in wetenschappelijk en innovatief onderzoek, opleiding en kennisoverdracht [link naar hoofdstuk 2]. Het MSB is sterk vertegenwoordigd in het in 2020 opgerichte STZ-kernteam.

In 2020 heeft het MSB bijgedragen aan het opstellen van een regio-agenda met het ziekenhuis en de Huisartsen Eemland [link naar HE]. Onder het motto ‘Samen sterker’ is een meerjarenprogramma opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over het intensiveren van de strategische samenwerking in de regio in een professioneel georganiseerd netwerk met de VVT, gemeente en zorgverzekeraars.

Door de beperkingen voor bijeenkomsten vanwege de pandemie hebben het huisartsen-specialistendiner en de driedaagse ‘Buiten de lijntjes’ dit jaar geen doorgang kunnen vinden.

In 2020 hebben zes vakgroepen deelgenomen aan het programma voor IFMS/GFMS. Aan het eind van het jaar is het gehele programma en de ondersteuning door Q3 op basis van de deelnames in 2019 en 2020 geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief. Met name het bespreken van het functioneren van de gehele vakgroep in combinatie met het individuele functioneren is van meerwaarde. Besloten is de samenwerking met Q3 voort te zetten voor een periode van vijf jaar, passend bij de cyclus die de FMS voorschrijft en waarin de IFMS en kwaliteitsvisitatie op elkaar aansluiten en de uitkomsten elkaar versterken.

In 2020 heeft de groep medisch specialisten die is geschoold in het verlenen van peer support bij calamiteiten, zich ook nadrukkelijk ingezet bij het ondersteunen van collega’s die werkzaam waren in de Covid-19-zorg. Hierbij is samengewerkt met de collega’s van medische psychologie, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk in het Mental Support Team.

Op verschillende manieren is aandacht gegeven aan de collega’s, die desgewenst hun ervaringen, zorgen en verhalen konden delen.

Vaardige en bevlogen professionals die met plezier hun werk doen.

Het jaar 2020 stond in het teken van het investeren in de manier waarop zorgprofessionals ondersteund worden in hun werk door het EPD en ander zorginformatiesystemen met als uitgangspunt te bepalen wat de gebruiker nodig heeft.

Uitdagingen daarbij waren er genoeg. Niet in het minst door het voortdurend veranderende zorginformatielandschap om het ziekenhuis heen. Iedereen die in de zorg werkt, heeft voor zichzelf een beeld van hoe het werk er over vijf jaar uit zou kunnen komen te zien. En hoe de werkdruk verlaagd kan worden door het gebruik van zorginnovaties.

Het uitwisselen van informatie over een gestandaardiseerde infrastructuur kan alleen als onderling is afgesproken welke terminologie wordt  gebruikt. De diagnosethesaurus en de onderliggende SnomedCT zijn geen zaken waar de gemiddelde zorgverlener spontaan warm voor loopt. Eenheid van taal is een voorwaarde voor hergebruik en uitwisseling.

In 2020 heeft de Chief Medical Information Officer (CMIO) zich als bruggenbouwer tussen zorg en informatielandschap, niet alleen met de ontwikkeling van het EPD bezig gehouden, maar zich op een veel breder geworden terrein gericht: de implementatie van de basisgegevensset zorg, het inbedden van best practices op het gebied van informatieveiligheid en privacy bescherming en uitkomstgericht verbeteren zijn voorbeelden van ingezette verandertrajecten, die in de techniek een verandering vereisen, maar voor de zorgprofessional een minstens zo grote aanpassing vragen.

Deze veranderingen zijn nodig om in de komende jaren de bestaande en gerealiseerde uitwisselingen te kunnen leren gebruiken, zodanig efficiënt dat de zorgprofessional minder tijd kwijt is aan registratiedruk en er meer tijd overblijft voor de daadwerkelijke patiëntenzorg.

Het succes van een zorginformatiesysteem wordt daarbij op de werkvloer bepaald.

“2020 was een bewogen jaar. De grootste uitdaging was om goede en veilige zorg te blijven leveren aan iedereen die dat nodig had, zowel ernstig zieke Covid- als niet-Covidpatiënten en de minder spoedeisende zorg. Daar hebben we samen de schouders onder gezet.”

Gerald Staaks, voorzitter MSB (vanaf 8 juni 2020)

Bestuurssamenstelling in 2020
dr. L.T. (Lioe-Ting) Dijkhorst-Oei, voorzitter tot 8 juni 2020, internist-vasculair geneeskundige
G.H.A. (Gerald) Staaks, vicevoorzitter tot 8 juni 2020, daarna voorzitter, longarts
dr. R.D.A. (Robert) Gaasbeek, lid tot 1 juli 2020, orthopedisch chirurg
M.M. (Mirte) Malingré, lid, ziekenhuisapotheker
D.D.P. (Daniël) Dijkstra, penningmeester, anesthesioloog
O.A. (Oscar) Groot, secretaris, internist-intensivist

(foto gemaakt in 2019)

Niet op de foto:
dr. A.J.L. (Annemarie) Weersink, vicevoorzitter per 9 maart 2020, arts-microbioloog
prof. dr. I.A.M.J. (Ivo) Broeders, lid per 1 juli 2020, chirurg (niet op de foto)

Statutaire naam: Coöperatief MSB Midden Nederland U.A.
Handelsnaam: MSB Midden Nederland.
Naar de website van het MSB Midden-Nederland

Over het MSB

Het MSB Midden Nederland bestaat uit ongeveer 240 medisch specialisten en had daarnaast in 2020 circa 75 medewerkers in dienst (waaronder fellows, chefs-de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en ANIOS).

Coherentie en optimale afstemming van de dienstverlening staan centraal. Het MSB realiseert dit door vanuit gezamenlijkheid te zorgen voor de best denkbare medische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Samen met het ziekenhuis werkt het MSB multidisciplinair en gelijkgericht aan een efficiëntere organisatie en aan de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, waarbij ingespeeld wordt op ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis.

In 2020 is het management van het MSB uitgebreid met een commercieel directeur die de relatie van het ziekenhuis en het MSB met zorgverzekeraars onderhoudt. Hij ondersteunt het bestuur van het MSB bij het uitvoeren van bestuurlijke taken en zorgt ervoor dat relevante ontwikkelingen in het veld, waaronder de regio en het stelsel, een juiste plaats krijgen in het te voeren (medische) beleid van het MSB.