Innovatie met Meanders Digital Healing Environment

Het belangrijkste innovatiedomein in 2020 was Meanders Digital Healing Environment. Dit programma bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van digitale diensten die de behandelingen en de zorg voor patiënten ondersteunen. Deze ambitie kreeg een extra impuls door de noodzaak van meer zorg op afstand in de coronacrisis. ICT staat in ons ziekenhuis op hoog niveau. Dat biedt een goede basis om verder te bouwen aan het digitaliseren van werkprocessen.

In 2020 is gerealiseerd dat de digitale patiëntreis start vanaf de verwijzing door de huisarts als deze door de huisarts digitaal beschikbaar is gesteld aan de patiënt (80% wordt digitaal verwezen, 5% daarvan start de digitale patiëntreis). De reis start met algemene informatie over Meander, een aantal toestemmingsvragen en waar mogelijk met de gelegenheid om direct digitaal een afspraak te maken. Het beschikbaar maken van een digitale vorm van de verwijzing in 80% van alle verwijzingen beschouwen we als hoog. Het percentage gestarte digitale patiëntreizen vanaf de verwijzing is met 5% een voorzichtige maar belofte volle start van dit traject.

In 2020 is bij een viertal specialismen een generieke communicatie- en interactiemodule voor patiënten beschikbaar gesteld. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid van een videoconsult, ter vervanging van het fysieke of telefonische consult.

Ook is in 2020 een aantal specifieke trajecten aan de digitale interactie over behandelpaden toegevoegd. Het gaat hier om knie-, heup- en schouderbehandelingen bij Orthopedie (4239 intakes), scopie-onderzoeken bij MDL (1770 intakes) en om een eerste digitale preoperatieve screening (1663 intakes).

In verband met corona is op een aantal plekken in de digitale klantreis een Covid-screening toegevoegd (4676 preoperatief en 818 pre policonsult).

De digitale patiëntreis werd door patiënten hoog gewaardeerd (rapportcijfer >8) en reduceerde het aantal bezoeken dat patiënten moeten afleggen aan Meander. Zo kwamen meer dan vijfduizend patiënten sinds juni 2020 in principe niet meer naar Meander voor preoperatieve screening en werd een deel van de patiënten op basis van de digitale screening alleen nog maar telefonisch bevraagd.

Voor de pre-scopie screening geldt tevens dat een groot deel van de patiënten de screening en informatieverstrekking voorafgaand aan het scopiëren niet meer in Meander ontvangt (sinds oktober ruim 1.100). In aanvulling op de screening en informatiemodule is er alleen nog aanvullend telefonisch contact. Dit vermindert de (tijds)belasting voor zowel patiënt als zorgverleners.

In 2020 zijn verschillende vormen van digitale dienstverlening geïntroduceerd.

Vanwege de coronamaatregelen konden veel poliklinische consulten niet fysiek plaatsvinden. Veel daarvan zijn ‘op afstand’ gehouden. In 2020 waren dat ruim 95.000 consulten, ongeveer driemaal zoveel als in 2019. Het aandeel videoconsulten is laag (<5%). Aan de implementatie van videobellen via Medify software wordt gewerkt.

Voor coronapatiënten is Meander gestart met het monitoren van gegevens bij de patiënt in de thuissituatie. Hierdoor kunnen de patiënten die voor deze dienst in aanmerking komen eerder naar huis. We geven hen het veilige gevoel dat Meander zo lang dat nog nodig is, hun gezondheidssituatie in de gaten houdt. Ook ontlasten we de kliniek waardoor er meer beschikbare capaciteit is om coronapatiënten te behandelen.

Een ontwikkeling die door de coronapandemie gestimuleerd is, is het digitaal afspraken maken voor bloedafname. De soms grote drukte en lange wachttijden bij de vrije inloop waren aanleiding om patiënten de mogelijkheid te bieden digitaal een afspraak te maken. Dit gebeurt nu op grote schaal (95.852 afspraken in de periode augustus t/m december). De wachttijd bij bloedprikken is op piekmomenten gehalveerd (-47%).

Het patiëntenportaal MijnMeander is in 2020 doorontwikkeld. Er zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen: medicatieoverzichten, bijsluiterinformatie, route-informatie en reductie naar nul vertraging op publicatie van correspondentie. Daarnaast zijn de uitslagen van klinische chemie en microbiologie zonder vertraging beschikbaar.

Ook voor de MijnMeander app is de nieuwe portaalfunctionaliteit ontwikkeld. Begin 2021 komt er voor de app een nieuwe, gebruikersvriendelijkere registratieprocedure.

Het gebruik van de MijnMeander-omgeving is in 2020 flink gegroeid. De 100.000ste persoon werd geregistreerd voor MijnMeander. In drukke maanden werd wel 90.000 keer per maand ingelogd in MijnMeander. De MijnMeander app werd door zo’n 15.000 unieke gebruikers per maand geopend.

Om de digitale patiëntreis en behandeling van patiënten die geholpen worden door een langere keten van zorgverleners goed te kunnen faciliteren, is informatie-uitwisseling tussen die verschillende zorgverleners essentieel. In 2020 is beeld- en dossieruitwisseling met het UMC Utrecht gerealiseerd.

Ook sloot Meander zich aan bij een regionaal initiatief voor het uitwisselen van informatie tussen ziekenhuizen, Data Delen Midden-Nederland. Dit is een groot programma met hoog profiel (mede door grote financiële impuls van ZKA/ZN) op het gebied van het uitwisselen van data tussen de ziekenhuizen die samenwerken in Oncomid.

Verder is Meander in 2020 aangesloten bij ‘DVD-exit’. Dit is een platform dat zich richt op het overbodig maken van het branden van een DVD voor beeldoverdracht.

Om een optimale digitale patiëntreis aan patiënten te kunnen bieden en informatie digitaal te kunnen uitwisselen met andere ziekenhuizen en zorgverleners, zijn ook andere ontwikkelingen en meer innovatie nodig. Zo heeft Meander veel ontwikkeld in het EPD (voor onder andere de interactie met digitale diensten) en ICT infrastructuur (online samenwerken en vergaderen).

Met de NEN7510/ISO27001 certificering is met organisatiebrede scope aangetoond dat informatieveiligheid en privacy geborgd zijn.

Met alle initiatieven op digitaliseringsvlak is het goed organiseren en beheren van alle data die hier wordt gegenereerd essentieel voor veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en onderzoek. Dit onderwerp komt aan de orde in alle digitaliseringsprojecten die in 2020 zijn gerealiseerd. Specifiek op dit gebied heeft Meander de realisatie gestart van een cloud gebaseerde Data Analytics infrastructuur. De pilot is inmiddels met succes is afgerond.

“In 2020 hebben we de digitale patiëntreis volop doorontwikkeld. Het gebruik van digitale diensten is omvangrijk en kent een grote diversiteit. Daar gaan we vol gas mee door om onze zorg beschikbaar, betaalbaar, van hoge kwaliteit en klantvriendelijk te kunnen houden en er dus te zijn voor elke patiënt op het moment dat het ertoe doet!”

Vincent van Luling, Director Digital & ICT

Digitaal uitwisselen patiëntgegevens

Meander Medisch Centrum is, als een van de eerste ziekenhuizen in de regio, gestart met het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens met partnerorganisaties. De eerste aansluiting die gemaakt is, is met het UMCU. De digitale gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van een zogenaamd XDS-platform. Via dit platform kunnen zorginstellingen veilig digitaal gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen die ook een XDS-platform hebben. Hiervoor is uiteraard eerst toestemming van de patiënt nodig.

Jan Stehouwer, projectleider XDS: “Op dit moment moeten medewerkers ter voorbereiding van bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg met een andere ziekenhuis veel handmatige handelingen verrichten om documenten beschikbaar te stellen. Met de ingebruikname van het XDS-platform kan dit met enkele muiskliks. Dit levert echt een voelbare winst voor zorgverleners op.” Anesthesioloog Nico Feenstra: “Gezondheidszorg is netwerkzorg. XDS vormt de infrastructuur waarmee de professionals enorm gefaciliteerd worden in het beschikken over tijdige, integere en leesbare informatie om nog betere zorg te leveren.”