Ondernemingsraad

Meedenken en meebeslissen met het beleid van de organisatie, rekening houdend met de belangen van medewerkers. Dat is het doel van de Ondernemingsraad (OR). In 2020 heeft de OR van Meander Medisch Centrum veertien advies- en instemmingsaanvragen behandeld. Bijna iedere keer heeft een achterbanraadpleging plaatsgevonden, om van medewerkers te horen hoe de medezeggenschap heeft plaatsgevonden en wat hun mening is over het betreffende voorstel.

De Ondernemingsraad van Meander bestaat uit vijftien gekozen leden en heeft een zittingsperiode van vier jaar. De OR vergadert iedere week, nu eens met de hele OR, dan weer met de diverse commissies. Daarbij vergadert zij één keer per maand met de voorzitter van de Raad van Bestuur (de Overlegvergadering). De manager Personeel & Organisatie is ook bij deze Overlegvergadering aanwezig. Eén keer per jaar vindt de Algemene Overlegvergadering plaats. Hierbij is de Raad van Bestuur én de Raad van Toezicht aanwezig. In 2020 is deze vergadering niet doorgegaan.

Het doel van de OR is meedenken, meebeslissen en meeweten met het beleid van de organisatie, waarbij het belang van de achterban de drijfveer is en zwaar wordt meegewogen. Daarom hoort de OR graag de opvattingen van de medewerkers over de diverse onderwerpen die behandeld worden. De OR kan de Raad van Bestuur daardoor sneller en beter van adviezen voorzien met betrekking tot de diverse besluitvormingstrajecten. De Ondernemingsraad heeft een goede samenwerking met de Raad van Bestuur. In het overleg is ruimte voor debat; de Raad van Bestuur staat open voor discussie. Dit draagt bij aan een goede besluitvorming.

 • Begroting 2020
 • Herindeling Kliniek als gevolg van corona
 • Positionering Dialysecentrum binnen CKO
 • Oncologisch Centrum (Mammacentrum)
 • Verlenging werktijden OKC
 • Werktijdenwijziging AZN
 • 12-uurs dienst IC
 • Avond- en zaterdagdienst in verband met opschalen poliklinieken
 • Avonddiensten functieafdelingen MDL, Urologie en Gynaecologie
 • Zondagdienst Moleculaire Diagnostiek
 • Interne Regeling Plaatsonafhankelijk Werken
 • Raamovereenkomst Meander – De Arbodienst
 • Transmurale Apotheek
 • Subsidie KiPZ
 • Financiële Management Informatie (maandelijks)
 • Financieel Totaaloverzicht Investeringscommissie (per kwartaal)
 • Jaardocument en Sociaal Jaarverslag 2019
 • Kwartaalrapportages Kwaliteit & Veiligheid
 • Kwartaalrapportages Arbo & Gezondheid; Agressie & Geweld, Ongevallen en Prikaccidenten

Op de community en op de homepage van het intranet heeft de Ondernemingsraad diverse blogs, agenda’s en notulen van de OR vergaderingen geplaatst. Hierdoor konden alle medewerkers op de hoogte blijven van de onderwerpen die op dat moment de aandacht hadden. Daarnaast heeft de OR diverse edities van het OR-nieuws samengesteld en zowel digitaal als op papier verspreid onder alle medewerkers.

Ook heeft de OR regelmatig een poll gehouden door het plaatsen van de Vraag van de OR. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest, zoals het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. De uitslag van deze poll gaf belangrijke input voor de besluitvorming van de OR.

De OR heeft een breed palet aan contactmogelijkheden aangeboden, zoals een maandelijks inloopspreekuur, achterbanraadplegingen en contact per mail.

“De coronapandemie was van grote invloed op onze werkzaamheden als OR. Veel instemmingsaanvragen hadden een spoedkarakter, omdat ze te maken hadden met nieuwe diensten als gevolg van de zorg voor Covid-19-patiënten. We hebben bij de behandeling van deze aanvragen de stem van de medewerker hierin steeds zo goed mogelijk laten doorklinken.”

Dorin van Oss, voorzitter Ondernemingsraad

de foto is gemaakt vóórdat de 1,5 meter maatregel inging

Samenstelling Ondernemingsraad in 2020

 1. D. (Dorin) van Oss, Dagbehandeling Snijdend en Cardiologie, voorzitter
 2. R. (Remco) van de Hoef*, Kwaliteit en Veiligheid
 3. E. (Ed) van Hamersveld, Apotheek, vicevoorzitter
 4. J. (Jannet) Mosterd-Idema, poli Cardiologie, secretaris
 5. M. (Mirjam) Breet, CCU
 6. C. (Carla) Dekker, KNF
 7. P. (Pien) van Klaveren-Remmig, Cardiologie
 8. M. (Manon) Roelands, Nefrologie en Vasculaire Endocrinologie
 9. B. (Boudewijn) Schols, Facilitair bedrijf
 10. G. (Greet) Snel, poli Orthopedie
 11. H. (Henk) Vinke, Klinisch Chemisch Laboratorium
 12. S. (Siska) Weijma, Urologische, Plastische en Mammachirurgie
 13. M. (Mark) de Weger, Interventiecardiologie
 14. E. (Ebelien) van Wieren-Numan, poli Chirurgie
 15. T. (Tera) de Wit-van Beijnum, Longgeneeskunde
 16. J. (Jacomine) van der Zwan, Endoscopie

* tot 1 november lid en voorzitter

 Secretariaat Ondernemingsraad
Marrit te Loo-Geerts, ambtelijk secretaris

Corona en de 12-uursdiensten

De coronapandemie heeft in 2020 invloed gehad op de werkzaamheden van de OR. De Raad van Bestuur heeft onder andere gevraagd een aantal instemmingsaanvragen met spoed te behandelen. Deze hadden vrijwel allemaal te maken met nieuwe diensten. Het betrof zondagsdiensten voor de analisten van Moleculaire diagnostiek, avonddiensten voor de medewerkers van de functieafdelingen MDL, Urologie en Gynaecologie en 12-uursdiensten voor de IC. Met de eerste twee aanvragen kon de OR instemmen, nadat de achterban geraadpleegd was. Voor de aanvraag van invoering van 12-uursdiensten was dit onmogelijk. De OR kon zich voorstellen dat door deze diensten IC-verpleegkundigen in staat waren om meer uren per week te werken en dat dit meerdere voordelen met zich meebracht. Echter volgens de cao en de Arbeidstijdenwet mogen 12-uursdiensten niet worden ingevoerd. Hierdoor kwam de OR in een spagaat. De OR kan niet instemmen met besluiten die tegen wet- en regelgeving ingaan. Een door de OR geraadpleegde extern deskundige kwam tot dezelfde conclusie. Ondertussen was de 12-uursdienst al ingevoerd en de OR heeft dit gedoogd.