Maak kennis met Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum is de naam van het topklinische ziekenhuis in Amersfoort en Baarn. Het biedt een breed palet aan medisch-specialistische zorg en heeft een belangrijke regionale functie: voor ongeveer 340.000 mensen is Meander het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor een aantal behandelingen zijn we er ook voor mensen buiten de regio, met name op het gebied van dotteren, niersteenvergruizing, dialyse, hematologie, bekkenbodemverzakking, reflux, darmkanker, robotchirurgie, laryngologie, vasculitis en nucleaire geneeskunde.

Meander Medisch Centrum kent als juridische structuur de stichting. Hierin zijn de activiteiten van ons ziekenhuis ondergebracht. Meander beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen. Meander wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management van de organisatieonderdelen aan. Hiertoe is een portefeuilleverdeling gemaakt. De Raad van Bestuur van Meander kiest voor een zogenoemde ‘gemengde’ portefeuilleverdeling, waarbij de portefeuille van ieder bestuurslid uit een aantal zorgonderdelen en stafdiensten bestaat.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt.
Meander voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen. Toetsing aan de Zorgbrede Governance Code 2017 heeft plaatsgevonden.

Meander heeft een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een Medisch-Specialistisch Bedrijf (MSB). Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de patiënten en de medisch specialisten gewaarborgd. Daarnaast kent Meander een Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit die advies geeft over de verpleegkundige ontwikkeling en kwaliteit.

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Meander Medisch Centrum
Postadres Maatweg 3
Postcode 3813 TZ
Plaats Amersfoort
Statutaire zetel Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Telefoonnummer 033 850 50 50
identificatienummer(s) NZa 010-0807
Nummer Kamer van Koophandel 32082917
WTZi-nummer 6865
E-mailadres communicatie@meandermc.nl
Internetpagina www.meandermc.nl
Totaal aantal bezoeken 283.140
Totaal aantal consulten (incl. consulten op afstand 387.614
Som der bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) 372.857
Personeel
Gemiddelde personeelsbezetting 2.295
Personeelskosten (x € 1.000) 172.230

Duaal leiderschap

De aansturing in Meander kenmerkt zich door duaal leiderschap: de centrummanager is verantwoordelijk voor alle managementtaken binnen zijn/haar centrum en verantwoordelijk voor de resultaten. De medisch manager is verantwoordelijk voor de productie en de kwaliteit van de zorginhoud en is medeverantwoordelijk voor alle resultaten van de vakgroep. Voor beiden geldt dat zij niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van hun organisatieonderdeel, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van Meander als geheel.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

MSB Midden-Nederland

Alle medisch specialisten, werkzaam in Meander, zijn samengebracht in het MSB Midden Nederland, dat zowel de rol van de VMS alsmede de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Loondienst) op zich neemt. De statutaire naam is Coöperatief MSB Midden Nederland U.A., de handelsnaam is MSB Midden Nederland. Het MSB Midden Nederland bestaat uit ongeveer 240 medisch specialisten en heeft daarnaast ca. 65 medewerkers in dienst (waaronder fellows, chefs-de-clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en -medewerkers en ANIOS).

Coherentie en optimale afstemming van de dienstverlening staan centraal. Het MSB realiseert dit door te zorgen voor o.a. medische zorg, kwaliteitsverbetering, onderwijs en opleiding. Samen met het ziekenhuis werkt het MSB multidisciplinair en gelijkgericht aan een efficiëntere organisatie en aan de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

De integratie leidt tot het bevorderen van kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten, eenheid en transparantie in de Medische Staf door middel van gezamenlijke bespreking van zaken die voor alle medisch specialisten van belang zijn, één gezamenlijk aanspreekpunt vanuit de Medische Staf voor het ziekenhuis en het bevorderen van goede samenwerking tussen de Medische Staf, Raad van Bestuur en het ziekenhuis.

De kaakchirurgen zijn sinds 1 januari 2015 verenigd in het Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf (TSB) MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie) Midden Nederland. Het TSB MKA Midden Nederland bestaat uit vijf MKA-chirurgen. Het ziekenhuis en TSB MKA Midden Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zorgaanbod op het gebied van Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Het bestuur van het TSB MKA Midden Nederland overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over de (medische) bedrijfsvoering, productieontwikkeling, kwaliteit en beleid. De leden van het TSB zijn tevens lid van het MSB Midden Nederland.

Locaties

Meander Medisch Centrum beschikt over locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Harderwijk, Leusden en Nijkerk.

De hoofdlocatie bevindt zich in Amersfoort en is ingericht voor alle vormen van acute, complexe en planbare zorg. Hier bevindt zich eveneens een Spoedeisende Hulp. De locatie is 24/7 geopend.

Locatie Baarn kenmerkt zich door planbare, laagcomplexe zorg voor nagenoeg alle specialismen. Op deze locatie is geen Spoedeisende Hulp aanwezig. Locatie Baarn is geopend maandag tot vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur. Lees meer voor het profiel van alle locaties.

Verzorgingsgebied

Meander rekent de volgende gemeenten tot het verzorgingsgebied:

  • kernregio: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest
  • overig verzorgingsgebied: Barneveld, Putten, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg

Tot het buitengebied van Meander worden de volgende gemeenten gerekend:

Blaricum, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen (Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis), Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Hilversum, Houten, IJsselstein, Laren, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Rhenen, Stichtse Vecht (Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Nigtevegt, Oud-Zuilen, Tienhoven, Vreeland), Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn), Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.