Netwerken, samenwerking en partnerschap

Meander Medisch Centrum is er voor inwoners van de regio Amersfoort en (voor specifieke behandelingen) voor mensen buiten deze regio. Dat doen we samen met anderen, zoals mantelzorgers, zorgverleners in de eerste lijn, andere (topklinische) ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en overheden. Samen werken we aan de kwaliteit van zorg voor onze patiënten. In het coronajaar 2020 bleek samenwerking nog belangrijker dan voorheen.

“Op tal van vlakken zijn we in 2020 bezig geweest met samenwerking. Zowel met andere ziekenhuizen als in de regionale zorgketen. Denk aan de zorg bij kanker, beroerte of Covid-19. Alleen door samen te werken, is de best denkbare zorg mogelijk voor elke patiënt. Op de juiste plek en met optimaal gebruik van de capaciteit in de regio.”

Ton Schulte, clustermanager

Medische staven regionale ziekenhuizen

Sinds 2018 komen de stafvoorzitters van een aantal regionale ziekenhuizen periodiek bijeen. Naast Meander Medisch Centrum zijn dit UMC Utrecht, Tergooi in Hilversum, Diakonessenhuis in Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en St Jansdal in Harderwijk. Dit heeft in 2019 een versnelling gegeven aan het Ontregel de zorg-thema inzake keurmerken. Tevens werden best practices gedeeld om in het eigen ziekenhuis tot een centrale coördinatie te komen van beschikbare bedden op elk moment, waarin Meander overigens al jaren voorziet. De noodzaak hiervan is extra duidelijk geworden in een tijd van personeelsschaarste en pandemie

Meerjarenprogramma ‘Samen sterker’

Op initiatief van Meander en Huisartsen Eemland is in juli 2020 op bestuurlijk niveau een meerjarenprogramma voor de regiosamenwerking vastgesteld, met als titel ‘Samen sterker’. Uitbreiding van deze samenwerking is er met VVT-aanbieders, gemeente Amersfoort, Zilveren Kruis en andere relevante partijen op basis van concrete projecten.

Vier speerpunten van Meander zijn leidend bij de keuze van projecten: kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg en gegevensoverdracht tussen eerste en tweede lijn. Met dit professioneel georganiseerde netwerk willen we het vermogen van regionale partijen benutten om maatschappelijke opgaven aan te pakken. De visie achter dit meerjarenprogramma is dat burgers in de regio Eemland zelf aan zet zijn voor een gezond en betekenisvol leven. Zij worden daarin door een netwerk van regionale partners ondersteund met toegankelijke, hoogwaardige zorg en de gegevensuitwisseling die hiervoor nodig is. De regionale partners kunnen dit bieden doordat zij als netwerk zijn georganiseerd en de zorg geïntegreerd aanbieden in de regio Eemland. Dit moet leiden tot

  • verbeterde gezondheid van de populatie;
  • verbeterde ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt;
  • afname kostenstijging per inwoner;
  • verbetering ervaren werkplezier door de zorgprofessionals.

Oncologisch netwerk

Ziekenhuizen in Midden-Nederland werken al vele jaren samen rondom de oncologische zorg, waarbij de samenwerking met de huisartsen steeds belangrijker wordt. Vanuit deze regionale verbondenheid in de gehele oncologische zorgketen is de samenwerking in 2020 geïntensiveerd. De organisatiestructuur werd geprofessionaliseerd en kreeg de naam ‘Oncomid’.

Binnen Oncomid werken zorgprofessionals van het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, St. Antonius Ziekenhuis, Tergooi en het UMC Utrecht samen met IKNL en de huisartsen om de regionale oncologische zorg te borgen en te verbeteren. Samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgprofessionals wordt uitdrukkelijk gezocht. Oncomid is daarom vooral een inclusief en niet een exclusief samenwerkingsverband. Het gaat uit van het ‘shared care model’: professionals werken samen in regionale expertteams en leveren de beste zorg aan de patiënt, dichtbij waar dit kan en verder weg indien noodzakelijk als de zorg daarom vraagt. In deze samenwerking hebben lopende initiatieven, zoals RAKU en de uro-oncologische zorg een plek.

(foto gemaakt op 5 februari 2020)

Diagnostiek

Meander heeft zich in 2020 beraden op de meerjarenstrategie ten aanzien van de diagnostiek en op haar positie in de keten. Op het gebied van de laboratoria, Nucleaire Geneeskunde en Radiologie zijn regionaal en landelijk tal van ontwikkelingen gaande. Er is sprake van verregaande samenwerking en fusies in de zorgketen, met als gevolg concentratie van diagnostische bepalingen, onderzoeken en behandelingen. Daarbij spelen zorgverzekeraars en industrie een steeds dominantere rol. Innovatieve ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden, waardoor het volume toeneemt. Onderzoeken worden complexer, de kwaliteit van zorg stijgt, maar ook zien we dat handelingen worden overgenomen door computers (AI, op afstand dicteren, op afstand de MRI bedienen). De investeringen in state-of-the-art apparatuur en bijvoorbeeld de moleculaire diagnostiek worden zó groot dat Meander zich moet bezinnen op de positie die zij in de diagnostische disciplines wil innemen. Dit is een intensief proces, dat vraagt om strategische afwegingen en samenwerking.

Wondcentrum

Meander Da Vinci richt zich op patiënten met chronische en complexe wondproblematiek. Het doel van de samenwerking is de juiste zorg op de juiste plek in de keten en daarbij een goed netwerk opbouwen zowel met de eerste als tweede lijn. Specialisten van Meander participeren in de Da Vinci kliniek voor de Hyperbare geneeskunde en het wondcentrum.

GGZ samenwerking

Meander heeft met GGZ-aanbieder MoleMann Mental Health een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo vullen we de consulten in voor patiënten die in Meander op de SEH of in de kliniek verblijven en psychiatrische klachten en/of aandoeningen hebben. Naast consulten is MoleMann gestart met een polikliniek binnen Meander Medisch Centrum. Op deze polikliniek kunnen patiënten terecht voor POP (Psychiatrie- Obstetrie- Pediatrie), ziekenhuispsychiatrie (psychiatrie & somatiek) en Suïcidepreventie. Er is een halfjaarlijkse evaluatie opgezet rondom acute psychiatrische zorg samen met MoleMann, RAVU, Huisartsen Eemland, GGZ centraal en de SEH van Meander.

Gynaecologen en verloskundigen

De verloskundigen uit Amersfoort en omstreken en de gynaecologen en klinisch verloskundigen van Meander Medisch Centrum hebben een overeenkomst voor het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Hoofddoel van de samenwerking is het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de gezamenlijke zorg rondom zwangerschap, geboorte en de kraamperiode.

Niercentrum

In het Niercentrum bundelen Meander Medisch Centrum en ziekenhuis St Jansdal de zorg voor dialysepatiënten in de regio Midden-Nederland. In dit regionale Niercentrum (met locaties Amersfoort en Harderwijk) is er een aanbod van alle vormen van nierfunctievervangende (thuis)behandeling. Er is poliklinische begeleiding mogelijk indien de patiënt geen nierfunctievervangende behandeling wenst. Patiënten kunnen hier ook voor vakantiedialyse terecht. Met deze samenwerking in mensen en middelen beperken we de toename van zorgkosten. Met de huisartsen in het werkgebied wordt samengewerkt om vroegtijdig patiënten met chronische nierschade te herkennen.

De samenwerking met St Jansdal is herijkt vanwege de overname door St Jansdal van MC Zuiderzee in Lelystad in 2019. Doel van deze herijking is om naast Amersfoort en Noord-West Veluwe óók in de Flevopolder uniforme en hoogwaardige nefrologische zorg te leveren aan alle patiënten binnen het verzorgingsgebied.

CVA netwerk: Stroke Service Eemland

Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf en zijn naasten. Om de zorg voor patiënten met een beroerte in de regio Eemland zo goed mogelijk te organiseren, werken ziekenhuis, verpleeghuizen en het revalidatiecentrum samen in de Stroke Service Eemland. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen.

Ketensamenwerking

In 2018 is bestuurlijk een start gemaakt om, samen met de ketenpartners, te komen tot een vernieuwde visie op spoedzorg. Belangrijk onderdeel hiervan is de intensivering van de samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. In 2020 is het proces deels on hold komen te staan. Op managementniveau is er vanwege de coronazorg zeer veel contact geweest waarbij de visie op spoedzorg is meegenomen in de plannen rondom de samenwerking. In 2021 volgt contact met de nieuwe medisch manager van de HCE om de samenwerking in de visievorming verder op te pakken.

Organiseren van zorg op de juiste plek en optimaal gebruik maken van de capaciteit in de regio. Vanuit dit uitgangspunt is vanaf 2019 de zorg voor geriatrische revalidatie, langdurige zorg en eerstelijnsverblijf verder vormgegeven. We trekken hierbij samen op met gemeenten en VVT-instellingen. In samenwerking met de betrokken verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsencoöperatie is de implementatie van het regioplan Eerstelijnsverblijf regio Eemland gerealiseerd. Meander wil kwetsbare ouderen daarmee een goed gecoördineerde behandeling bieden, zowel binnen het ziekenhuis als met de keten, en daarmee versnippering voorkomen. In 2020 is dit samenwerkingsverband uitgegroeid tot een integraal overlegplatform inclusief gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor. Speerpunten zijn:

  • verbeteren van het in consult roepen van de specialist ouderengeneeskunde door de huisarts;
  • indiceren op HAP, SEH of thuis;
  • opname verbreden naar avond en weekend in de VVT-instelling;
  • verbeteren van de samenwerking door het op elkaar afstemmen van verschillende informatiesystemen.

Zorg voor patiënten met kanker gaat door

Voor kwetsbare mensen, zoals patiënten met kanker is de coronapandemie een lastige tijd. ‘Kan ik voor mijn behandeling wel terecht in mijn ziekenhuis?’ ‘Is het ziekenhuis een veilige plek voor mensen met kanker?’ Meander begrijpt deze zorgen en benadrukt dat de zorg voor patiënten met kanker onverminderd doorgaat, ook ten tijde van corona. Dat geldt zowel voor nieuwe patiënten met kanker als voor patiënten die al in een behandeltraject zitten. Samen met de patiënt bekijkt de arts welke behandeling het beste is. Zo biedt Meander veilige zorg voor alle patiënten.

Daarnaast werken we met andere ziekenhuizen in de regio (UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Tergooi en Ziekenhuis Rivierenland) samen in Oncomid. Samen zorgen we ervoor dat de oncologische zorg altijd doorgaat. Internist-oncoloog Geert Cirkel vertelt erover in onderstaand filmpje: link naar filmpje

Kanker in coronatijd
Voor patiënten met kanker is het een lastige tijd. ‘Kan ik voor mijn behandeling wel terecht in mijn ziekenhuis?’ ‘Is het ziekenhuis een veilige plek voor mensen met kanker?’  Lees het artikel >>