Medisch-specialistische zorg: verder met ‘Fit for the Future’

In Meander Medisch Centrum willen we iedere patiënt passende zorg bieden. Dat is zorg die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Vanuit de meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ (2020-2025) hebben we in 2019 gekozen voor een aantal medische speerpunten waarmee we van betekenis kunnen zijn, met de patiënt als partner. In 2020 hebben we deze speerpunten verder doorgevoerd, waarbij de coronapandemie een flinke stempel drukte op de voortgang.

Een groot deel van de zorg binnen Meander heeft te maken met spoedzorg. Eén op de drie patiënten komt voor spoedeisende hulp, eerste hart-hulp, de bevalling of voor opname op de Intensive Care. Ook in vergelijking met andere ziekenhuizen levert Meander relatief veel spoedzorg. De SEH van Meander is één van de grootste van Nederland.

We werken toe naar gegarandeerde toegang voor noodzakelijke zorg uit de regio. Daarnaast willen we de onnodige instroom beperken en de doorstroom en uitstroom versnellen. Dit vraagt om goede afstemming binnen Meander en om samenwerking in de regio (met huisartsen, gemeente en VVT-sector). Goede samenwerking tussen vakgroepen en directe betrokkenheid op de SEH van belangrijke poortspecialismen zorgen voor snellere doorstroom naar de kliniek of uitstroom naar huis. Verdere samenwerking tussen de SEH en HAP beperkt onnodige instroom. Daarnaast is afstemming met de omliggende ziekenhuizen nodig.

Oncologie is en blijft een belangrijk strategisch thema. Patiënten kunnen voor analyse en behandeling van nagenoeg iedere vorm van kanker in Meander terecht. Naast het verder uitbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden willen we voor de vijf meest voorkomende oncologiesoorten alle behandelmogelijkheden binnen Meander houden. Dit betreft darm-, borst-, prostaat-, long- en huidkanker, naast de hemato-oncologie.

Bij deze ambitie past de realisatie van het Meander Centrum voor oncologische zorg in de vleugel waar voorheen SymforaMeander gehuisvest was. Als onderdeel van het centrum wordt ondersteunende zorg vorm gegeven. Daarbij hoort de nieuwe functie van ondersteuningsconsulent. Deze heeft een gidsrol naar niet-medische zorg. Gedacht kan worden aan acupunctuur, massages, aromatherapie, etc. De consulent kan ondersteunen bij oververmoeidheid, relaties, emoties, seksualiteit en terugkeer naar het werk. Met deze ondersteuning kan de patiënt tijdens en na de behandeling kwaliteit van leven behouden en regie ervaren. Ook kan het late effecten van kanker voorkomen.

We onderzoeken in 2021 de mogelijkheden om aan te sluiten bij een alliantie op dit gebied waaraan het Radboudumc, het UMC Maastricht en Rijnstate deelnemen.

Een belangrijke pijler van de strategie van Meander is de groei van de focuskliniekzorg. Door binnen het ziekenhuis bepaalde planbare zorg, die veelal niet spoedeisend is in een eigen organisatiestructuur aan te bieden buiten de ingewikkelde logistiek van het ziekenhuis, kan nog efficiënter en patiëntgericht gewerkt worden. Met dit doel zijn in 2019 de voorbereidingen gestart voor de bouw van drie operatiekamers en een oogcentrum op de Maatweg ter vervanging van deze ruimtes op locatie Baarn. We willen deze focuskliniekzorg bieden in combinatie met een vlekkeloze, moderne patiëntreis. In het kader van deze patiëntreis bieden we digitale zorgpaden aan waarbij patiënten zich thuis kunnen voorbereiden op hun consulten en operatie. Er is software van Medify in gebruik genomen voor digitale patiëntvoorlichting en digitale screening op het Opnameplein, MDL en Orthopedie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal door middel van filmpjes en animaties. In 2021 wordt gekeken of Medify kan worden ingezet voor meer specialismen in Meander.

Een groot aantal van alle opgenomen patiënten in Meander is kwetsbaar en ouder dan 75 jaar. Het is een grote uitdaging om kwetsbare ouderen adequate zorg te geven met zo min mogelijk druk op het ziekenhuis. Ons uitgangspunt hierbij is ‘in het ziekenhuis als het moet, thuis of in de VVT-omgeving als het kan’. Hierbij werken we veel samen met de gemeenten en de VVT-organisaties. Meander wil kwetsbare ouderen een goed gecoördineerde behandeling bieden, zowel binnen het ziekenhuis als in de keten. Hiermee voorkomen we versnippering van zorg.

Wat de zorg voor kwetsbare ouderen betreft, streeft Meander naar het voorkomen van SEH-bezoeken en opnames. Als er toch een opname noodzakelijk is, streven we ernaar dat deze kortdurend is. In 2020 is het programma kwetsbare ouderen gestart. Dit draagt bij aan deze doelstellingen. Concreet gaat het om vijf projecten:

 • Zorgpad kwetsbare ouderen op de SEH: Implementeren van een zorgpad, waardoor zorg aan kwetsbare ouderen op de SEH wordt verbeterd. We kijken onder meer naar een korter verblijf op de SEH en sneller overplaatsen naar de afdeling.
 • PreVit: Hoe fitter en beter iemand een operatie in gaat, hoe sneller het functioneel herstel verloopt na operatie. Vanuit dit principe zijn verschillende verbeteracties gestart.
 • Advance Care Planning: Advance Care Planning is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt.
 • Geriatrische Trauma Unit (GTU): De GTU werd in 2020 geopend voor kwetsbare ouderen (70+) die opgenomen worden met een fractuur. De GTU biedt multidisciplinaire specialistische zorg om het risico op complicaties te verkleinen, zoals een delier, decubitus of ondervoeding. De GTU draagt bij aan minder heropnames en meer tevredenheid bij de patiënt en medewerkers. De unit bestaat uit acht bedden en een aangepaste lounge. Lees meer>
 • Regionaal coördinatiepunt: Door optimalisatie van de samenwerking in de regio willen we ervoor zorgen dat de oudere patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Ongeveer 15% van de patiënten in Meander heeft een chronische aandoening. De zorg aan deze groep bieden we zo dicht mogelijk bij de patiënt aan. Daarvoor is een impuls nodig in de vorm van e-health. Met de inzet van e-coaches willen we de kwaliteit van leven van de chronische patiënt verhogen en het aantal herhaalconsulten of opnames verminderen. In 2020 is het verbeterplan voor patiënten met de chronische ziekten COPD en IBD opgesteld. Begin 2021 zal blijken of een pilot kan starten.

Het Topklinisch Zorgregister van de STZ is een overzicht van topklinische functies van STZ-ziekenhuizen. Meander heeft een aantal zorggebieden waarop het ziekenhuis een bovenregionale functie vervult en aan de criteria voldoet die het register aan topklinische zorg stelt (denk aan het verzorgen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, patiëntparticipatie, structureel verbeteren). In 2020 waren zeven zorggebieden als topklinische functie erkend en in het STZ topklinisch zorgregister opgenomen:

 • Laryngologie (specialisme: KNO)
 • Diafragmachirurgie (specialisme: Chirurgie)
 • Trombotische Trombocytopenische Purpera (TTP) (specialisme: Hematologie)
 • Radionucliden behandeling bij botmetastasen (specialisme: Nucleaire Geneeskunde)
 • Vasculitis (specialismen: Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, KNO, Dermatologie, Neurologie en Reumatologie)
 • Bekkenbodemproblematiek en (robot)chirurgie (specialismen: Gynaecologie, Chirurgie en Urologie)
 • High-tech minimaal invasieve therapie van het colorectaal carcinoom (specialismen: Chirurgie en MDL)

De aanvraag voor Kinderdiabetes (specialisme: Kindergeneeskunde) is in gang gezet.

Medio 2020 is het STZ-kernteam opgericht dat onder meer tot taak heeft om kaders op te stellen voor het onderhouden en doorontwikkelen van de topklinische functies in verbinding met de andere STZ-pijlers en thema’s.

“Ons motto is ‘in het ziekenhuis als het moet, thuis of elders als het kan’. Om dat te bereiken, werken we veel samen met andere zorgorganisaties en gemeenten. Met een goed gecoördineerde behandeling voorkomen we versnippering van zorg. En met de inzet van e-health verbeteren we de zorg aan mensen met een chronische ziekte.”

Frank de Reij, voorzitter Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum

Boek “Samenspel – mens, natuur en architectuur”

Op 27 augustus 2020 was het exact tien jaar geleden dat de eerste paal van het ziekenhuis aan de Maatweg werd geslagen. Dit markeerde de start van een gebouw waarin de gebruikers en de menselijke maat centraal staan. Ter gelegenheid van het eerste decennium is het boek “Samenspel – mens, natuur en architectuur” verschenen. Het boek neemt de lezer mee in de filosofie van het gebouw, van eerste ontwerpschets tot en met de huidige ervaringen. Architect, mensen van het eerste uur, medewerkers en patiënten komen aan het woord over wat het gebouw van Meander voor hen betekent en hoe het gebouw helpt om te doen waar we goed in zijn: samen zorgen voor mensen.