Bestuur en toezicht

Voor de Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB is samenwerking essentieel, in het coronajaar 2020 meer dan ooit. In het tweewekelijkse Bestuurlijk Overleg van Raad van Bestuur en bestuur van de Medische Staf vindt besluitvorming plaats over strategische, ziekenhuisbrede onderwerpen. Ook de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht werken intensief samen, ieder vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden met als doel continuïteit van zorg op langere termijn.

De eerste coronagolf had een ongekende impact op Meander. In korte tijd werden cohortafdelingen ingericht, de aansturing opgezet en de reguliere zorg afgeschaald. Ondersteunende medewerkers kwamen thuis te werken. De Raad van Bestuur kijkt met grote waardering en trots naar de enorme gezamenlijke inspanningen die in 2020 zijn geleverd om de zorg voor alle patiënten zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en tegelijk het welzijn van collega’s in het oog te houden. De ervaringen van het bijzondere coronajaar 2020 komen indrukwekkend naar voren in de filmproductie ‘Dat ene moment’ waarin medewerkers vertellen over wat zij meemaken, privé en op het werk.

De Covid-19-periode heeft gezichtspunten opgeleverd waar we ons voordeel mee kunnen doen. Deze ‘lessons learned’ zijn:
1.     Verlenen van meer ‘zorg op afstand’ met behulp van tele- en videoconsulten.
2.     Minder aanwezigheid in gebouw met behoud van productiviteit door tijd- en plaats- onafhankelijk werken van medewerkers.
3.     Adequate inzet van personeel door flexibele uitwisselbaarheid van medewerkers.
4.     Resultaatgerichte aansturing en gezamenlijke focus vraagt om een nieuw besturingsmodel.

Lees meer in het onderdeel Corona & Meander

Oncologie en ondersteunende zorg
De Raad van Bestuur besloot om door te gaan met de realisatie van het Meander Centrum voor oncologische zorg. Aan het strategische speerpunt oncologie is ondersteunende zorg toegevoegd. Het gaat niet om alternatieve zorg maar om zorg die de reguliere zorg ondersteunt en leidt tot een betere kwaliteit van leven van de patiënt. Lees meer >

Nieuwbouw OK-centrum
De Raad van Bestuur heeft, na accordering door de Raad van Toezicht, groen licht gegeven op de uitbreiding van het OK-centrum aan de Maatweg (aan de voorkant) met drie OK’s en een oogcentrum.

Samenwerkingsovereenkomst MSB en Meander
Op 7 juli 2020 is een nieuwe overeenkomst ondertekend tussen Meander Medisch Centrum en het MSB. De belangrijkste highlights van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst, ten opzichte van  eerdere samenwerkingsafspraken, zijn:

  • De samenwerkingsafspraken die op alle leden (dus V-leden, NV-leden en TS-leden) van toepassing zijn, zijn opgenomen in het eerste deel van de overeenkomst en de afspraken die specifiek de V-leden (vrijgevestigde medisch specialisten) betreffen, in een addendum behorende bij de samenwerkingsovereenkomst. Zo gelden afspraken over de kwaliteit en veiligheid van zorg voor alle leden en zijn in het eerste deel van de overeenkomst opgenomen.
  • Inhoudelijk zijn geen wijzigingen aangebracht, met uitzondering van het concurrentie/relatiebeding dat ruimer is opgesteld en voortaan ook van toepassing op de medisch specialisten in loondienst.

Gezond voedingsaanbod
Meander heeft samen met tien andere ziekenhuizen de intentieverklaring “Voorhoedeziekenhuizen in Voeding” van de Alliantie Voeding in de Zorg getekend. Hiermee verklaart Meander dat er in 2022 een gezond voedingsaanbod is voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ziekenhuis loopt hiermee vooruit op de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat alle ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod moeten hebben. Lees meer >

Beste ziekenhuizen 2020
Meander Medisch Centrum was in 2020 één van de dertien best scorende ziekenhuizen in het jaarlijkse Elsevier-onderzoek ‘Beste ziekenhuizen 2020’. Het oordeel is gebaseerd op de medische zorg en de patiëntgerichtheid. Meander heeft de maximale score behaald en is het hoogst scorende ziekenhuis in de regio. Lees meer >

NEN7510 audit
De Raad van Bestuur heeft in 2019 besloten om over te gaan tot certificering voor Informatiebeveiliging volgens NEN7510/ISO-27001 en in 2020 is het certificaat daadwerkelijk gehaald. De daartoe benodigde audits werden positief afgerond. De auditoren hebben onder meer complimenten gemaakt voor het in korte tijd opgebouwde Information Security Management System (ISMS). Lees meer>

Zorgbonus
De Raad van Bestuur heeft – op basis van enkele voorwaarden – besloten om bij VWS de zorgbonus van € 1.000 netto aan te vragen voor alle medewerkers die tussen 1 maart en 1 september 2020 in dienst waren en die niet hoger ingeschaald zijn dan FWG 75. Ook het MSB Midden Nederland U.A. heeft, rekening houdend met dezelfde voorwaarden, de zorgbonus voor haar medewerkers aangevraagd. In november is de zorgbonus toegekend. Lees meer >

Werken in Meander
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur diverse besluiten genomen die betrekking hebben op het werken in Meander. Naar aanleiding van de eerste coronagolf is er een besluit genomen over de invoering van de avond- en zaterdagdiensten in de poliklinieken. In deze periode kwam tevens naar voren dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken door medewerkers mogelijk en nodig is. Dat leidde tot een definitief besluit over het plaatsonafhankelijk werken. Ook is er een besluit genomen over de raamovereenkomst met Argo Advies voor arbodiensten en verzuimbegeleiding.

Overige besluiten
• nieuw besturingsmodel, , met een stevigere positie van het MT
• positionering van het Dialysecentrum
• milieubeleidsplan annex afvalpreventieplan 2020-2024
• beleid rond inkoopcontracten
• aanschaf van een vierde MRI-scanner en vervanging van de derde MRI die vanuit Baarn naar Amersfoort komt

Raad van Bestuur

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur wordt het beloningsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg gevolgd. Ook handelt Meander binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Samenstelling Raad van Bestuur
In 2020 kende Meander een tweehoofdige Raad van Bestuur: voorzitter de heer F.P. (Frank) de Reij en lid mevrouw A.S (Astrid) Posthouwer.

De heer drs. ir. F.P. (Frank) de Reij, Voorzitter Raad van Bestuur
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting tandheelkundige zorgverlening in ’s-Hertogenbosch
Lid Raad van Commissarissen HappyNurse Thuiszorg in Den Haag

Mevrouw A.S. (Astrid) Posthouwer, Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Op de agenda van de Raad van Toezicht staan als vaste punten de kwaliteit van zorg, organisatie en strategie, financiën, informatieveiligheid en risicomanagement.

De Raad van Toezicht is ook in 2020 in staat gebleken om op een positief-kritische wijze haar toezichthoudende rol te vervullen met focus op de maatschappelijke opdracht van Meander en hoe deze gestalte krijgt in specifieke doelstellingen.

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht wordt de regelgeving van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) aangehouden.

De Raad van Toezicht werd in 2020 gevormd door vijf personen. Zij hebben brede ervaring in het bedrijfsleven en in de gezondheidszorg en beschikken over relevante netwerken.

De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer (digitaal) bijeengekomen in voltallige aanwezigheid. Door de Covid-19 pandemie en bijbehorende maatregelen is het niet gelukt om afgelopen jaar werkbezoeken te houden. De jaarlijkse ontmoetingen met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het MSB hebben uiteindelijk begin 2021 digitaal plaatsgevonden. Zodra de maatregelen ten aanzien van Covid-19 weer versoepelen, zullen de werkbezoeken én bijeenkomsten weer fysiek plaatsvinden.

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief. De auditcommissie voor Financiën & Vastgoed en de auditcommissie voor Kwaliteit & Veiligheid vergaderen structureel en brengen verslag uit aan de gehele Raad. Deze commissies zijn respectievelijk vijf keer en drie keer bijeen geweest. Twee keer per jaar komt de Remuneratiecommissie bijeen voor het voeren van de jaargesprekken met de individuele bestuurders.

De Raad van Toezicht is ook in 2020 in staat gebleken om op een constructieve wijze haar toezichthoudende rol te vervullen. De afstemming met de Raad van Bestuur en andere gremia kenmerkte zich door een open en oplossingsgerichte dialoog. Dit maakte het mogelijk om in het verslagjaar, na inwinnen van gedegen advies en eigen oordeelsvorming, in te stemmen met een aantal belangrijke voorstellen van de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht 2020
R. (Ronald) Sijberden RA RC
prof. dr. G.P. (Gert) Westert
drs. J. (Janine) van Diggelen
drs. J. (Jan) Schaart MHA
M.A. (Marc) van Aart, arts NP, MBA

(foto is gemaakt voor de coronapandemie)