Financieel gezond

Met het jaarresultaat 2020 behoudt Meander haar financieel gezonde positie. Ondanks de onzekerheden die de Covid-19 pandemie met zich brengt, is Meander in staat financieel perspectief te bieden.

Het jaarbeeld 2020 is bepaald door de impact van Covid-19. Kort na de uitbraak van de pandemie werd de zorg in Meander sterk afgeschaald. De zorgverlening aan de oncologische patiënten, spoedzorg en de diagnostiek werd daarentegen grotendeels gecontinueerd. Al snel bleek Meander in staat de zorgverlening toch weer op te schalen. Per saldo kon in 2020 daarom ruim 91% van de oorspronkelijk verwachte zorg tóch doorgang vinden. Productieverliezen en incidentele meerkosten als gevolg van Covid-19 werden gedekt door de landelijke Compensatiebijdrage.

“De positieve resultaten stellen Meander in staat om te blijven zorgen voor de beste ziekenhuiszorg in Amersfoort en omgeving. Hiermee kunnen we de komende jaren blijven investeren in verbetering van onze zorg.”

Dietrich van Gorsel, manager Financiën & Control

Meander heeft het jaar 2020 uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van € 7,2 miljoen. Ten aanzien van dit resultaat zijn de volgende nuanceringen aan te brengen:

  • In het resultaat zijn de eenmalige afkoopkosten van € 6,1 miljoen meegenomen die Meander in 2020 heeft gemaakt voor het gedeeltelijk aflossen van haar leningen. Door deze vervroegde aflossing zullen de rentelasten voor Meander in de komende jaren aanzienlijk dalen.
  • In 2020 zijn alle fiscale jaren van 2013 tot en met 2019 afgerond met als resultaat een incidentele bate van € 4,5 miljoen.
  • Tot 2020 maakte Meander gebruik van een ‘onderhoudsvoorziening’ voor het onderhoud van haar gebouwen. Als gevolg van wijzigende verslaggevingsregels stapt Meander met ingang van 2020 af van deze voorziening en wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Componentenbenadering’. De oude onderhoudsvoorziening is daardoor rechtstreeks vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. Hierdoor is de solvabiliteit verbeterd en verviel met ingang van 2020 ook de jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening. Dit had in 2020 een eenmalig positief resultaatseffect van € 2,1 miljoen.

Inclusief deze en enkele andere eenmalige kosten en baten bedraagt het genormaliseerde jaarresultaat in 2020 € 6,7 miljoen positief. Dit ligt in lijn met het begrote jaarresultaat van € 5 miljoen. Het jaarresultaat pakte deels hoger uit doordat de uitvoering van onderhoud en investeringsprojecten in 2020 werd vertraagd. Dit als gevolg van verschuivende prioriteiten door de Covid-crisis. Investeringsprojecten die in 2020 tijdelijk werden uitgesteld als gevolg van de crisis, zijn inmiddels weer opgepakt. Zo zal in 2021 worden gestart met de uitbreiding van het OK-complex aan de Maatweg en wordt in 2021 het nieuwe Centrum voor oncologische zorg gerealiseerd. De huidige gezonde financiële positie stelt Meander in staat in de nabije toekomst dergelijke grote investeringsprojecten te realiseren.