Cliëntenraad

Het jaar 2020 was ook voor de Cliëntenraad een bijzonder jaar. De Cliëntenraad volgde de ontwikkelingen rond Covid op de voet. Halverwege het jaar trad de nieuwe WMCZ in werking, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dit leidde tot aanpassing van het reglement van de Cliëntenraad. In de nieuwe wet staat ook dat elk Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) een cliëntenraad nodig heeft. Na onderlinge afstemming is ervoor gekozen dat de huidige Cliëntenraad ook de Cliëntenraad vormt voor het MSB.

 • Begroting: De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven over de voorgestelde begroting 2020. De Cliëntenraad heeft het bestuur nog enkele aandachtspunten meegegeven op het gebied van grote uitgaven, zoals kosten ICT, het inkoopbeleid en verbouwingsprojecten.
 • No show beleid: Meander heeft een ‘No Show beleid’ ingevoerd voor patiënten die zonder afmelding niet op hun afspraak verschijnen. De Cliëntenraad heeft het beleid beoordeeld en heeft hierop geen opmerkingen.
 • Bewegwijzering: De Cliëntenraad heeft enkele opmerkingen gemaakt ten aanzien van de bewegwijzering binnen het ziekenhuis. Deze wordt in 2021 geëvalueerd.
 • Parkeerbeleid: De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur gemeld in rustiger tijden inhoudelijk te reageren op de notitie over wijziging van de parkeertarieven.

Naast adviesrecht heeft de Cliëntenraad informatierecht om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. In 2020 heeft de raad zich over verschillende onderwerpen laten informeren:

 • Strategie: Inrichting van een mammacentrum en bekkenbodemcentrum en de uitbreiding van het OK-complex.
 • Dienstapotheek: De Cliëntenraad heeft haar bezorgdheid geuit over sluiting van de dienstapotheek. Meander Medisch Centrum was echter geen partij in het geschil tussen de zorgverzekeraar en de DAP Eemland.
 • Regionale samenwerking: De Cliëntenraad is geïnformeerd over het project Samen Sterker en is blij dat hiermee de communicatie over en overdracht van patiënten in de regio nog beter afgestemd kan worden.
 • Complementaire geneeskunde: De Cliëntenraad heeft zich laten informeren over complementaire geneeskunde (= aanvullende zorg) die bijdraagt aan het herstel en welbevinden van de (oncologische) patiënt.
 • Spoedeisende hulp: In verband met proceswijzigingen binnen de Spoedeisende Hulp heeft de Cliëntenraad inzicht ontvangen over consequenties voor patiënten.
 • Informatieveiligheid: De Cliëntenraad is bijgepraat over de status van het project ‘Certificering 2020’. In oktober vond de externe audit plaats waarbij de Cliëntenraad werd gehoord over het patiëntenbelang. De audit werd positief afgesloten en Meander is het eerste ziekenhuis met certificering voor NEN 5710/ISO 27001.
 • Kwaliteit: De Cliëntenraad ontving een analyse van het calamiteitenonderzoek 1e kwartaal 2020 en heeft daarover een aantal verbeterpunten doorgegeven. Afgesproken is dat de Cliëntenraad deze kwartaalanalyses voortaan automatisch toegezonden krijgt.
 • Mensgerichte zorg in een mensgerichte organisatie.
 • Programma Kwetsbare Ouderen.
 • In maart waren leden van de Cliëntenraad aanwezig bij een spiegelbijeenkomst met (oud-)bekkenbodempatiënten.
 • In april hebben afgevaardigden van de Cliëntenraden van St. Antonius ziekenhuis, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Tergooi en Meander in een digitale meeting elkaar bijgepraat over de coronacrisis in de ziekenhuizen en de rol van de Cliëntenraad hierin. Afgesproken werd om elkaar vaker te spreken indien hiertoe aanleiding is.
 • In november woonden leden van de Cliëntenraad het landelijke Congres Cliëntenraden bij, dat de vorm had van een online talkshow.
 • De Cliëntenraad vergadert in de regel maandelijks. Vanwege corona hebben in mei en juni geen reguliere vergaderingen plaatsgevonden.
 • De RvB sloot 1x per 2 maanden aan voor de overlegvergadering met de Cliëntenraad. In de andere maand vond er een (fysiek of telefonisch) ‘informatief overleg’ plaats met de voorzitter en vicevoorzitter.
 • De voorzitter van de Cliëntenraad heeft kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Gert Westert.
 • In juni heeft de Cliëntenraad gesproken over de situatie rondom de coronacrisis en het eigen functioneren nog eens onder de loep genomen.
 • Verschillende medewerkers van het ziekenhuis hebben leden van de raad van informatie voorzien: de manager Financiën & Control, manager Communicatie, adviseurs kwaliteit en veiligheid en de teammanager SEH.
 • In 2020 hebben de jaarlijkse gesprekken met OR en Medische staf plaatsgehad.

Begin maart werd in Meander een coronacrisisteam ingesteld. De zorg voor coronapatiënten had vanaf dat moment de volledige aandacht van de Raad van Bestuur, de medische staf en alle medewerkers. De Cliëntenraad is vanaf het eerste uur met vaste regelmaat op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in het ziekenhuis.

In de loop van het jaar is de Cliëntenraad steeds bijgepraat door de Raad van Bestuur over verwachte en onverwachte omstandigheden, dilemma’s en de daarop aan te passen beleidsvorming in het ziekenhuis. Tijdens deze gesprekken heeft de raad zijn zorgen kunnen delen over het waarborgen van de zorg voor de coronapatiënten én andere patiënten.

De Cliëntenraad heeft vragen gesteld over de wachtlijsten, bezoekersregelingen/bezoektijden, deurbeleid en bewegwijzering, stromingen van mensen binnen het ziekenhuis, opnamebeleid IC en de communicatie aan patiënten om een te grote toestroom op de poli’s tegen te gaan. De Cliëntenraad is gevraagd mee te denken over de besluitvorming om de bezoektijden voor bezoekers te verruimen.

“De Cliëntenraad was erg onder de indruk van de inzet van medewerkers van Meander in het bijzondere coronajaar 2020. Als blijk van waardering hebben we in april paaseitjes uitgedeeld en in december een kerstpresentje. Veel lof voor ieders bijdrage!”

Willy Heuveling, voorzitter Cliëntenraad

Samenstelling Cliëntenraad

In 2020 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Cliëntenraad.

De samenstelling van de Cliëntenraad is als volgt:
W. (Willy) Heuveling (voorzitter vanaf 1 december 2020), W. I. (Wilfrido) Alvarez, L.A.M. (Leonie) Birch Bloks (vicevoorzitter), A. (Alice) van Dalen, N. (Niels) van Dijk, P.J.J. (Perry) Hierck, N. (Nienke) Klerk, M. (Marije) Lebens en J.H. (Joke) van der Stelt.

Gezondheidsvaardigheden

De Cliëntenraad heeft een ‘zelfscan‘ over het thema ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ ingevuld. Dit is een instrument van Pharos, het landelijke expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. De raad heeft de RvB gevraagd deze scan eveneens in te vullen en te vergelijken. De resultaten geven het ziekenhuis een goed beeld van de doelstellingen op het thema ‘Gezondheidsvaardige organisatie’. Afgesproken is om dit onderwerp verder projectmatig op te pakken. Het komt als vast agendapunt op het overleg Cliëntenraad – Raad van Bestuur te staan.