Op afstand verbonden

Ruim een jaar geleden werden we in Nederland geconfronteerd met besmettingen door het coronavirus. De impact van deze pandemie op de samenleving en ons ziekenhuis is vele malen groter gebleken dan we ons aan het begin van de uitbraak konden voorstellen. Tot op de dag van vandaag vervullen de Nederlandse ziekenhuizen een cruciale rol bij de opvang en behandeling van besmette mensen. Meander Medisch Centrum is alle medewerkers dankbaar die in het ziekenhuis en vanuit huis hieraan een bijdrage hebben geleverd. Datzelfde geldt voor de samenwerking met onze ketenpartners waaronder de huisartsen, ambulancedienst,  ziekenhuizen en VVT-instellingen.

drs. ir. F.P. (Frank) de Reij
Voorzitter Raad van Bestuur

drs. A.S. (Astrid) Posthouwer
Lid Raad van Bestuur

Gelukkig is Meander in staat gebleken om in 2020 de zorg voor coronapatiënten te combineren met acute zorg, de behandeling van oncologiepatiënten en reguliere zorg. Door snel op te schalen bij toenemende aantallen coronapatiënten en snel weer af te schalen als daar ruimte voor was, is Meander erin geslaagd ruim 90% van de normale zorgcapaciteit te leveren. Ook op andere fronten heeft Meander mogelijkheden gezien om ontwikkelingen voort te zetten. Zo hebben we versneld ingezet op de digitalisering van onze dienstverlening. Patiënten krijgen door mogelijkheden met teleconsulten en monitoring vanuit huis meer regie over hun afspraken en zorgpad. De regionale samenwerking is onder andere op het gebied van corona- en oncologiezorg structureel geïntensiveerd. De vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers heeft een goede opvolging gekregen in het Iedereen VIP programma en nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Tot slot heeft een nieuw besturingsmodel, met een stevigere positionering van het MT, ervoor gezorgd dat we nog slagvaardiger en efficiënter besluiten kunnen nemen. Ontwikkelingen waar we trots op zijn. Meander behoudt haar gezonde financiële positie en sluit het jaar 2020 af met een positief financieel resultaat. Investeringsprojecten die in 2020 tijdelijk werden uitgesteld als gevolg van de crisis, zijn inmiddels weer opgepakt. Zo zal in 2021 worden gestart met de uitbreiding van het OK-complex aan de Maatweg en wordt in 2021 het nieuwe Centrum voor oncologische zorg gerealiseerd.

De belangrijkste les van 2020 voor ons ziekenhuis is dat we ondanks de fysieke afstand nog nooit zo verbonden zijn geweest met onze patiënten, onze ketenpartners en met elkaar. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we alleen samen de klus kunnen klaren. Samenwerking is een van onze klantbeloften en juist de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid maken mogelijk dat we ‘er kunnen zijn voor mensen, op het moment dat het ertoe doet’.